Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van blueface.nl, Jaap Bijzerweg 19 gevestigd in Woerden, contact@blueface.nl, KvK-nummer 30234130, BTW-nummer NL204050340B02.

 

Versie geldig vanaf 3 juni 2014.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen blueface.nl, verder aan te duiden als blueface.nl, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van blueface.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Afwijkingen dienen schriftelijk met blueface.nl overeengekomen te worden. 

1.2 Onder de afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, die een bestelling doet ofwel telefonisch ofwel via onze site, dan wel een ieder die met blueface.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie blueface.nl een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers. 

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Blueface.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Indien blueface.nl niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat blueface.nl  het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte nalevering van deze voorwaarden te verlangen. 

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven de overige voorwaarden van kracht. 

1.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door blueface.nl erkend.

1.7 Blueface.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 

Artikel 2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal blueface.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4 blueface.nl is gerechtigd om te leveren in gedeeltes (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. 

2.5 Wanneer de gekochte zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn genomen, staan deze voor risico en rekening van afnemer. 

 

 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle door blueface.nl gedane aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in offerte. 

3.2 Aanbiedingen van blueface.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.3 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Deze zijn voor blueface.nl slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden. 

3.4 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht blueface.nl niet tot levering cq acceptatie van een order. 

3.5 blueface.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

3.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

3.7 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van blueface.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

Artikel 4. Overeenkomst 

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat blueface.nl een opdracht schriftelijk (dan wel per email) heeft bevestigd of nadat blueface.nl met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen twee werkdagen schriftelijk reclameert. 

4.2 Een overeenkomst tussen blueface.nl en de afnemer komt tot stand nadat een bestelling opdracht door blueface.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

4.3 Voor diensten / leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

4.4 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden blueface.nl niet, tenzij deze door blueface.nl schriftelijk zijn bevestigd. 

4.5 Blueface.nl is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 

4.6 Facturering aan de afnemer vindt uitsluitend digitaal plaats.

 

Artikel 5. Prijzen 

5.1 Tenzij anders is vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

5.2 Tenzij anders is vermeld, zijn onze prijzen:

a. gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende prijzen

b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf

c. inclusief de kosten voor vervoer, transport

d. inclusief de geldende BTW van 21%.

5.3 Ingeval van een verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren voor vervoer en bezorging zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld. 

5.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

 

Artikel 6. Reclames 

6.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering op beschadigingen, dan wel gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of foutieve leveranties dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering aan blueface.nl te worden gemeld. 

6.2 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de termijn als gesteld in 5.1 kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 2 weken na levering aan blueface.nl worden gemeld. 

6.3 Na het verstrijken van de termijnen als genoemd in 5.1 en 5.2 wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door blueface.nl behandeling genomen. 

6.4 Indien en voor zover de reclame door blueface.nl gegrond wordt geacht, is blueface.nl alleen verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 

6.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van blueface.nl. 

6.6 Retournering van het geleverde kan slechts na toezegging van blueface.nl en onder door blueface.nl te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de zaken zoveel mogelijk in originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke zaken is de afnemer verplicht de te vervangen goederen te retourneren naar een door blueface.nl op te geven adres. 

 

 

Artikel 7. Betaling/Verzuim 

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is dient betaling te geschieden door storting of door overmaking op een door blueface.nl aan te wijzen bank- of girorekening voor de aflevering van de gekochte zaken plaats vindt, dan wel door contante betaling voor de overdracht van de gekochte zaken bij aflevering of afhaling. 

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

7.3 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en het resterende bedrag zal onmiddellijk opeisbaar zijn in het geval dat:

a. de afnemer enige verplichtingen uit de overeenkomst, meer in het bijzonder de overeengekomen betalingstermijn(en), niet of niet tijdig nakomt.

7. blueface.nl goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming te kort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.

c. De afnemer in staat van faillissement verkeert dan wel een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend. 

 

 

Artikel 8. Levertijd 

8.1 Het tijdstip waarop blueface.nl de overeengekomen werkzaamheden of leveranties moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering plaats zal hebben in de omstandigheden, waaronder blueface.nl zal presteren. 

8.2 Vindt dergelijke wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van levering dienovereenkomstig verlaat, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht. 

8.3 Overschrijding van de levertijd met redelijke termijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, danwel een daarmee samenhangende overeenkomst. 

8.4 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijn wordt naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht genomen, doch is niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet. 

8.5 Levering vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop. Indien dit blueface.nl niet lukt heeft de klant recht op kosteloze ontbinding van de overeenkomst.

 

 

Artikel 9. Transport/Risico 

9.1 De wijze van transport wordt, tenzij uitdrukkelijk door de afnemer gewenst, door blueface.nl bepaald. 

9.2 Eventuele wensen van afnemer aangaande de vorm van transport worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart bereid te zijn de extra kosten die dit met zich meebrengt voor zijn rekening te nemen. 

9.3 blueface.nl is als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering.

 

Artikel 10. Software- en Hardware 

10.1 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing indien blueface.nl software levert. 

10.2 Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncodes blijven te allen tijde bij de rechthebbende, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen. 

 

 

Artikel 11. Gegevensbeheer

11.1 Gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van blueface.nl. Blueface.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens niet verstrekken aan derden.

11.2 Blueface.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 

Artikel 12. Overmacht 

12.1 Blueface.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van blueface.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 blueface.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is blueface.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Indien blueface.nl  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

Artikel 13. Garantie 

13.1 blueface.nl verstrekt m.b.t. de door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat blueface.nl naar best vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van blueface.nl. De garantie beslaat alleen hardware onderdelen. Alle door blueface.nl geleverde software is uitgesloten van garantie.

Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge van deze garantie worden vervangen, worden eigendom van blueface.nl. Gebreken dienen schriftelijk te worden vermeld alvorens blueface.nl de garantieprocedure in gang zet. Herstel van verloren gegane informatie behoort niet tot de garantie. 

13.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan blueface.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan blueface.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan blueface.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

13.3 De garantie is niet van toepassing indien fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig ofwel ondeskundig handelen, gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien schade is ontstaan doordat andere niet door blueface.nl geleverde goederen worden toegevoegd aan hetgeen door blueface.nl is uitgeleverd. 

13.4 Tenzij anders overeen is gekomen hanteert blueface.nl een garantietermijn van 1 jaar vanaf het tijdstip van levering. 

13.5 Nakomen van haar garantieverplichtingen door blueface.nl, geldt als enige en algehele schadevergoeding. De afnemer heeft nimmer recht op een financiële compensatie tenzij dit anders schriftelijk overeen is gekomen. Tot verdere verplichtingen dan haar garantieverplichtingen is blueface.nl niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst. 

13.6 Indien klachten van de afnemer door blueface.nl gegrond worden bevonden, zal blueface.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van blueface.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van blueface.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

13.7 Alvorens herstelwerkzaamheden van buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie door blueface.nl worden verricht, zal blueface.nl de afnemer hiervan op de hoogte stellen en een indicatie geven van de kosten voor deze herstelwerkzaamheden. 

 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

14.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is blueface.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade dan wel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden. 

14.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit overstijgen. 

14.3 In ieder geval is blueface.nl niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft. 

 

 

Artikel 15. Ontbinding en beëindiging 

15.1 blueface.nl kan ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen. 

15.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt ontbonden, blijven de bepalingen m.b.t. geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing. 

15.3 De klant heeft het recht om de koop binnen 14 dagen na het ontvangst van de/het product(en) kosteloos te ontbinden. De klant is verplicht om een retour binnen 14 dagen terug te sturen. De directe kosten van het retourneren zijn voor de klant. De terugbetaling zal binnen 14 dagen geschieden nadat de/het product(en) retour verzonden is.

15.4 Levering vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop. Indien dit blueface.nl niet lukt heeft de klant het recht op kosteloze ontbinding van de overeenkomst.

 

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 Eigendom van alle door blueface.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij blueface.nl zolang de afnemer de vorderingen van blueface.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van blueface.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

16.2 De door blueface.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

16.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

16.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan blueface.nl of een door blueface.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin blueface.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

16.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht blueface.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

16.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan blueface.nl.

 

 

Artikel 17. Zichttermijn en herroepingsrecht

17.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan blueface.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij blueface.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken binnen 14 dagen zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, brengt blueface.nl waardevermindering in rekening. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt blueface.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico en kosten van de afnemer.

17.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door blueface.nl aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij blueface.nl slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

17.3Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien dagen

-Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

-Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

-Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

-Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

-De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

-Artikelen die om hygiënische redenen niet teruggestuurd kunnen worden

  

Artikel 18. Geheimhouding 

18.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van over en weer verstrekte (bedrijfs)informatie. 

 

Artikel 19. Geschillen

19.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover vallende onder de competentie van de rechtbank, worden voorgelegd aan de rechtbank.

 

 

Artikel 20. Toepasselijk recht 

20.1 Op alle overeenkomsten en alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht.

20.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen blueface.nl en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij blueface.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

20.3 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid zijn blootstaan. 

 

 

Artikel 21. Verzenden 

Alle poststukken worden verzonden via PostNL of een andere postvervoerder. Levering vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop. Indien dit blueface.nl niet lukt heeft de klant het recht op kosteloze ontbinding van de overeenkomst.

 

 

Artikel 22. Slotbepaling 

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen blueface.nl en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.